Nyereményjáték Szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetünk! Kérlek, játék előtt alaposan tanulmányozd át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kívánunk!

Szabályok, részvételi feltételek

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Hajdu Attila E.V. által (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetett weboldalán és Facebook oldalán megjelenő valamennyi nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője Hajdu Attila E.V. (2536 Nyergesújfalu, Aradi u. 1/1.)

 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy a Játékos az adott weboldal regisztrált felhasználója legyen, illetve, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, de erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét az adott Játéknál. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

• a Takargató Webáruház tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

2. A Játék leírása

A Játékok a weboldal „Nyereményjáték” menüpontján keresztül, és/vagy a Takargató Facebook oldalán (http://facebook.com/takargato) érhetők el. A Játék mindenkori szabályzata a http://takargato.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat oldalon olvasható. A Takargató fenntartja a jogot, hogy a közösségi oldalakon meghirdetett játékok csupán a teljes Szabályzat egy részletét tartalmazzák. A jelentkezés, valamint az esetleges megfejtések és pályázati anyagok az adott Játék leírásában szereplő módon/módokon juttatható(k) el az Üzemeltetőhöz.

 

3. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a sorsolási határidő napján 0 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

- amennyiben ezt a nyereményjáték egyértelműen szükségessé teszi, valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett kérdésre történő válaszadással, vagy anyag beküldésével, valamint

- az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása. Facebook alapú nyereményjáték esetében egy aktív Facebook felhasználói profil szükséges.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: egy e-mail címről vagy Facebook profilról érkező megfejtés, pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Egy játékos csak EGY e-mail címről vagy Facebook profilról játszhat vagy szavazhat egy játékban! Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat, azt kizárjuk az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó olvasónk érdekében.

A játékban csak akkor vehet részt valaki, illetve a kérdőív kizárólag akkor küldhető el, ha a Játékos valamennyi kérdésre válaszolt, vagy egyéb pályázati feltételt teljesített, illetve valamennyi szükséges adatát megadta.

A Játékos csak abban az esetben küldheti el megfejtését/pályázatát, ha elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

 

5. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játékleírások tartalmazzák.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben megközelítő ajándéktárgy kerül átadásra.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A Takargató vállalja, hogy megfizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

 

6. Sorsolás

Kvízkérdések esetén a valamennyi kérdésre helyest választ beküldő Játékosok között, más esetben a pályázati anyagot beküldő Játékosok között a sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik (http://random.org). Egyes Játékok esetében, (pl. fényképes- vagy rajzpályázat) az Üzemeltető elbírálása alapján történik a legjobbnak ítélt pályázat kiválasztása.

 

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben e-mailen vagy privát üzenetben (Facebook) értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon és Facebook oldalon közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen az info@takargato.hu e-mail címen, neve, felhasználóneve, postacíme megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

 

8. A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyakat az Üzemeltető kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek. A postázás átfutási ideje akár két hét is lehet. Az Üzemeltető mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.

(Sajnos, nem tudjuk vállalni az esetleges nyeremények országhatáron kívülre történő küldését, csak magyarországi címre tudjuk eljuttatni a csomagot. Külföldi cím esetén a nyertesnek kell megfizetni a szállítási díjat.)

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag az Üzemeltetőnél tehető meg.

Belépőnyeremények: Kérjük, hogy a színház, hangversenyjegy vagy bármely más, időponthoz kötött nyereményt kínáló Játékunknál különös figyelemmel játsszanak olvasóink, mert számukra más időpontban nem tudnak a felajánló intézmények belépőjegyet biztosítani.

Belépőnyeremények nem kerülnek postázásra, a belépőjegyek az adott rendezvényen vehetők át a rendezvény kezdése előtt, vagy a nyeremény tárgyát képező szolgáltatás belépőjegy nélkül is igénybe vehető a felajánló intézmények rendelkezésére bocsátott nyertesi lista alapján, a személyazonosság igazolását, illetve ellenőrzését követően.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

9. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

- a nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében az Üzemeltető átadja a Lapker Zrt.-nek (1097 Budapest, Táblás utca 32.), és/vagy a Magyar Posta Zrt.-nek (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6).

A Játékosok tudomásul veszik és hozzájárulnak, hogy a név-, és lakcímadataikat, telefonszámokat tartalmazó listát a partner a székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek. Az Üzemeltető a Játékosok személyes adatait semmilyen körülmények között sem adja át harmadik személynek kereskedelmi célból.

A Játékos jelentkezése leadásával automatikusan tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére. Azonban, ha adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését az Üzemeltetőtől, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Pályázati anyag beküldésével a Játékos lemond az anyag(ok) összes jogáról az Üzemeltető részére, továbbá megérti és elfogadja, hogy az Üzemeltető bárminemű ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja azt/azokat kereskedelmi célra korlátlan ideig.

Az Üzemeltető a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-77274/2014.

Facebookon meghirdetett nyereményjáték esetén a játék nem a Facebook szponzorálásával, jóváhagyásával vagy a Facebookkal közös szervezésben kerül megszervezésre.

 

10. Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az Üzemeltetőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a nyereményjáték feltételeinek egyoldalú módosítására anélkül, hogy külön értesítené erről a Játékosokat.

 

11. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép, rajz beküldése esetén fényképét az Üzemeltető valamennyi weboldalán és Facebook oldalán nyilvánosságra hozza. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.